၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တင်ဒါဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား


၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် NCI, ME, OE, Furniture ပစ္စည်းများ၊ Profile နှင့် ဈေးနှုန်း တင်သွင်းဖွင့်ဖောက်ခြင်းအခမ်းအနား