ict@hu.edu.mm

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် နေ့သင်တန်း

  • ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်၊ ဂုဏ်ထူးတန်းပထမနှစ် သင်တန်းများ

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် နေ့သင်တန်း

  • ပဥ္စမနှစ် ဥပဒေပညာ၊ ပဥ္စမနှစ်ပညာရေး၊ ဂုဏ်ထူးတန်းတတိယနှစ်၊ မဟာအရည်အချင်းစစ်သင်တန်း
  • မဟာဘွဲ့သင်တန်းများ