၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်(နေ့သင်တန်း)ပညာသင်ထောက်ပံကြေးချီးမြှင့်ခြင်း

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်(နေ့သင်တန်း)ပညာသင်ထောက်ပံကြေးချီးမြှင့်ခြင်း ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် (၂၀၁၉ ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်) ပထမနှစ်(နေ့သင်တန်း) တက်ရောက် နေသာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် ပညာသင်ထောက်ပံကြေးကို လျှောက်လွှာပုံစံ နှင့် စီစစ်ရေး “မူ” တို့ကို တက္ကသိုလ် website: (www.hu.edu.mm) တွင် download ရယူနိုင်ပြီး လူကိုယ်တိုင် သင်တန်းရေးရာဌာန၊ ဟင်္သာတတက္ကသိုလ် (သိုမဟုတ်) e mail: ict@hu.edu.mm သို့  လျှောက်လွှာပေးပို့နိုင်ကြောင်း အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်၊၊ လျှောက်လွှာရယူရန်‌

၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် အဝေးသင် သင်တန်း အောင်စာရင်းများ

၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် အဝေးသင် သင်တန်း အောင်စာရင်းများ    ပထမနှစ် သင်တန်း သမိုင်း မြန်မာစာ(၁မ-၁ မှ ၁မ-၈၉၄) မြန်မာစာ(၁မ-၈၉၅ မှ ၁မ-၁၈၁၂) မြန်မာစာ(၁မ-၁၈၁၃ မှ ၁မ-၂၈၃၅) ဒုတိယနှစ် သင်တန်း သမိုင်း မြန်မာစာ(၂မ-၄ မှ ၂မ-၄၆၂) မြန်မာစာ(၂မ-၄၆၃ မှ ၂မ-၁၁၃၅) မြန်မာစာ(၂မ-၁၁၃၆ မှ ၂မ-၂၂၈၀) တတိယနှစ် သင်တန်း သမိုင်း မြန်မာစာ(၃မ-၃ –

၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် အဝေးသင် သင်တန်း အောင်စာရင်းများ _ဒုတိယအသုတ်

၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် အဝေးသင် သင်တန်း အောင်စာရင်းများ    ပထမနှစ်သင်တန်း အရှေ့တိုင်းပညာ ဒဿနိကဗေဒ ပထဝီဝင် အင်္ဂလိပ်စာ ဒုတိယနှစ်သင်တန်း အရှေ့တိုင်းပညာ ဒဿနိကဗေဒ ပထဝီဝင် အင်္ဂလိပ်စာ တတိယနှစ်သင်တန်း အရှေ့တိုင်းပညာ ဒဿနိကဗေဒ ပထဝီဝင် အင်္ဂလိပ်စာ စတုတ္ထနှစ်သင်တန်း အရှေ့တိုင်းပညာ ဒဿနိကဗေဒ ပထဝီဝင် အင်္ဂလိပ်စာ ဥပဒေ ပဉ္စမနှစ်သင်တန်း ဥပဒေ

၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် အဝေးသင် သိပ္ပံသင်တန်း အောင်စာရင်းများ

၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် အဝေးသင် သင်တန်း (သိပ္ပံ) အောင်စာရင်းများ    ပထမနှစ်သင်တန်း ဓာတုဗေဒ ရူပဗေဒ သင်္ချာ သတ္တဗေဒ ရုက္ခဗေဒ ဒုတိယနှစ်သင်တန်း ဓာတုဗေဒ ရူပဗေဒ သင်္ချာ သတ္တဗေဒ ရုက္ခဗေဒ တတိယနှစ်သင်တန်း ဓာတုဗေဒ ရူပဗေဒ သင်္ချာ သတ္တဗေဒ ရုက္ခဗေဒ စတုတ္ထနှစ်သင်တန်း ဓာတုဗေဒ ရူပဗေဒ သင်္ချာ သတ္တဗေဒ ရုက္ခဗေဒ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ နေ့သင်တန်းအောင်စာရင်း

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် နေ့သင်တန်း အောင်စာရင်းများ    ပထမနှစ်သင်တန်း မြန်မာစာ အင်္ဂလိပ်စာ ပထဝီဝင် သမိုင်း ဒဿနိကဗေဒ အရှေ့တိုင်းပညာ ဓာတုဗေဒ ရူပဗေဒ သင်္ချာ သတ္တဗေဒ ရုက္ခဗေဒ ဘူမိဗေဒ ဒုတိယနှစ်သင်တန်း မြန်မာစာ အင်္ဂလိပ်စာ ပထဝီဝင် သမိုင်း ဒဿနိကဗေဒ အရှေ့တိုင်းပညာ ဓာတုဗေဒ ရူပဗေဒ သင်္ချာ သတ္တဗေဒ ရုက္ခဗေဒ ဘူမိဗေဒ တတိယနှစ်သင်တန်း မြန်မာစာ အင်္ဂလိပ်စာ ပထဝီဝင်