စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ဖြန့်ဝေဆွေးနွေးခြင်း

ခရိုင်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် GDPတွက်ချက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဖြန့်ဝေဆွေးနွေးခြင်းအခမ်းအနား