ဟင်္သာတတက္ကသိုလ် (နေ့သင်တန်း)

၁။         အမည် (မြန်မာလို/အင်္ဂလိပ်လို)

၂။         အတန်း

၃။         ခုံအမှတ်

၄။         ပညာသင်နှစ်

၅။         တက္ကသိုလ်စတင်ဝင်ရောက်သောခုနှစ်

၆။         ဖခင် အမည် (မြန်မာလို/အင်္ဂလိပ်လို)

၇။         မိခင် အမည် (မြန်မာလို/အင်္ဂလိပ်လို)

၈။         နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်များ

၉။         မွေးဖွားရာဇာတိ

၁၀။      မွေးသက္ကရာဇ်

၁၁။      တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် ခုံအမှတ်၊ ခုနှစ်၊ စာစစ်ဌာန

၁၂။       အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ

၁၃။      ဖခင်အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာ

၁၄။      မိခင်အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာ

၁၅။      ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာအပြည့်အစုံ

၁။         လက်ရေးလျှောက်လွှာ(၁)စောင်

၂။         ပတ်(စ်)ပို့ဓာတ်ပုံ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးဝတ်)

၃။         အမည်

၄။         နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

၅။         အတန်း

၆။         ခုံအမှတ်

၇။         အထူးပြုဘာသာ

၈။         ပညာသင်နှစ်

၉။         ဖခင်အမည်

၁။         ဟင်္သာတမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ ပျောက်ဆုံးကြောင်း ထောက်ခံချက်(၁)စောင်

၂။         လက်ရေးလျှောက်လွှာ(၁)စောင်

၃။         အမည်

၄။         နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

၅။         အတန်း

၆။         ခုံအမှတ်

၇။         အထူးပြုဘာသာ

၈။         ပညာသင်နှစ်

၉။         ဖခင်အမည်

၁၀။      အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ

မှတ်ချက်။          (ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူကိုယ်တိုင် လာရောက်ရမည်)

၁။         လက်ရေးလျှောက်လွှာ(၁)စောင်

၂။         ပတ်(စ်)ပို့ဓာတ်ပုံ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးဝတ်)

၃။         အမည်

၄။         နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

၅။         အတန်း

၆။         ခုံအမှတ်

၇။         အထူးပြုဘာသာ

၈။         ပညာသင်နှစ်

၉။         ဖခင်အမည်

၁၀။      အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ

၁။         လက်ရေးလျှောက်လွှာ(၁)စောင်

၂။         ပတ်(စ်)ပို့ဓာတ်ပုံ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးဝတ်)

၃။         အမည်

၄။         နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

၅။         အတန်း

၆။         ခုံအမှတ်

၇။         အထူးပြုဘာသာ

၈။         အောင်မြင်ခဲ့သောပညာသင်နှစ်

၉။         ဖခင်အမည်

၁။         လက်ရေးလျှောက်လွှာ(၁)စောင်

၂။         အမည်

၃။         ခုံအမှတ်

၄။         အတန်း

၅။         အောင်မြင်ခဲ့သောပညာသင်နှစ်

၁။         လက်ရေးလျှောက်လွှာ(၁)စောင်

၂။         ဘွဲ့ဆိုဒ်ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးဝတ်)

၃။         နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

၄။         ပညာသင်နှစ်အလိုက် အောင်မြင်ခဲ့သော ခုံအမှတ်များ

၁။         ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ (၁ ၁/၂” x ၂”) (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးဝတ်)

၂။         နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမူရင်း၊ မိတ္တူ(၁)စောင်

၃။         ပညာသင်နှစ်အလိုက် အောင်မြင်ခံသော ခုံအမှတ်များ

၁။         မိဘများသည် အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှ ပြောင်းရွှေ့ခွင့်အမိန့်စာ မိတ္တူ(၆ လအတွင်းဖြစ်ရမည်)

                (သို့မဟုတ်)

            မိသားစုပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်ပါက ပြောင်းရွှေ့လိုသော တက္ကသိုလ်နှင့် ဆက်နွယ်သော မြို့နယ်တွင် နေထိုင်သည့် အိမ်ထောင်စု စာရင်းမူရင်းနှင့်မိတ္တူ

၂။         သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွင် နေထိုင်ကြောင်း မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ထောက်ခံချက်