တက္ကသိုလ်မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ


၁။         အမည် (မြန်မာလို/အင်္ဂလိပ်လို)

၂။         အတန်း

၃။         ခုံအမှတ်

၄။         ပညာသင်နှစ်

၅။         တက္ကသိုလ်စတင်ဝင်ရောက်သောခုနှစ်

၆။         ဖခင် အမည် (မြန်မာလို/အင်္ဂလိပ်လို)

၇။         မိခင် အမည် (မြန်မာလို/အင်္ဂလိပ်လို)

၈။         နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်များ

၉။         မွေးဖွားရာဇာတိ

၁၀။      မွေးသက္ကရာဇ်

၁၁။      တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် ခုံအမှတ်၊ ခုနှစ်၊ စာစစ်ဌာန

၁၂။       အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ

၁၃။      ဖခင်အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာ

၁၄။      မိခင်အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာ

၁၅။      ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာအပြည့်အစုံ